Frånvaro och betyg

Jag går på högstadiet


Frånvaro och betyg:
På högstadiet finns inte betyget IG. Om en elev inte har nått upp till de mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret ska betyg inte sättas i ämnet. Vid bedömningen av eleven ska läraren utgå från de mål och betygskriterier som finns fastställda för varje ämne.
Trots att det är skolplikt i grundskolan ska graden av närvaro i sig inte påverka betygsättningen, men eleven måste naturligtvis kunna visa sina kunskaper på något sätt.

Alltså, om du har hög frånvaro men ändå kan bevisa att du har de kunskaper som krävs bör du alltså få ett betyg.

Vad händer om jag inte har betyg i alla ämnen när jag slutar nian?
Om du vid slutet av det nionde skolåret ändå inte har uppnått målen i alla ämnen kan du i vissa fall få fortsätta i grundskolan och få hjälp att uppnå målen under två år.
Då hamnar du alltså på det individuella programmet. Om du inte har betyg i något eller några av kärnämnena dvs engelska, svenska och matematik har du inte behörighet att börja på gymnasiet.

Om du inte har något betyg i någon av karaktärsämnena (t ex SO, NO eller språk) har du ändå möjlighet att söka till gymnasiet, dock måste du ha ett visst antal poäng för att komma in. Du kan även läsa upp dina kärnämnesbetyg (även från G till högre) på det individuella programmet. Individuella program finns för oss lundaungdomar i flera utföranden på Vipan och Polhem. Lunds kommun har en programöversikt där man kan titta nogrannare. (Här finns självklart enbart de kommunala linjerna)


 

Jag går på gymnasiet


Frånvaro och betyg
Så här står det om betygssättning och frånvaro i gymnasieförordningens 7 kapitel, 3 §, andra stycket:

"Om läraren på grund av en elevs frånvaro saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper, skall betyg inte sättas."

Hur mycket en elev måste vara frånvarande för att bestämmelsen ska träda i kraft avgör läraren. Anser läraren att det finns tillräckligt med betygsunderlag skall betyg naturligtvis sättas.


Frånvaro och studiebidrag
Om en elev har cirka 20% ogiltig frånvaro eller mer så meddelar skolan detta till CSN(Centrala studiestödsnämnden) och de drar in studiebidraget för den månaden. Man får då hem ett brev där det står att man inte haft tillräklig närvaro och att för att få tillbaka studiebidraget ska man bevisa att man studerar heltid igen. Detta gör man bäst genom att hålla sig inom de tjugo procenten.

Om du undrar hur mycket frånvaro du har och om det finns någon risk för indraget studiebidrag är det bara att gå till expeditionen på skolan och be att de skriver ut din frånvaro. Den har du all rätt till. Fråga din studierektor om ditt läge.

 

Tillbaka!
Webbredaktör: Julia Nordén  Ändrad: 2011-05-30

Info@ungilund.se, tfn. 046-358 358